စိန်‌‌‌ဂေဟာ ဂမုန်းပွင့် နှင့် Capital တို့တွင်လည်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
WOT
Whole Sale and =====
WOT Seafood
လက်ဆက်မှုအတွက် အာမခံခြင်း၊
အချိန်မီ အရောက်ပို့ပေးခြင်း၊
ပစ ည်းမလတ်ပါက ပြန်လဲလှယ်ပေးခြင်း
ကိုယ်ပိုင် Delivery ဖြင့် အချိန်မှီ ပို့ဆောင်ပေးခြင်း၊
အာမခံမှုများနှင့် WOT ကြွလာပါပြီ
No-172, Thazin Street, (50), Quartar, Nortdagon
09-5161716, 09-43088422
www.winneroceantrading.com
sunchityewin@gmail.com